Kidsread

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för Kidsread AB:s (org. nr. 559029-7924) (nedan "Kidsread") tillhandahållande av böcker i digitalt format via tjänsten Kidsread (nedan "tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls via webbsidan https://kidsread.se/ (nedan "hemsidan") och genom den mobila applikationen Kidsread (nedan "appen") som kan laddas ned från programvarubutiker.

2. OM TJÄNSTEN

För att få tillgång till tjänsten måste du acceptera och godkänna avtalet i sin helhet samt skapa ett användarkonto genom att lämna vissa personuppgifter och välja ett personligt lösenord. Om du vill teckna en prenumeration behöver du dessutom i vissa fall lämna aktuella betalningsuppgifter.

Du får tillgång till tjänsten genom att:

  1. ladda ner appen till en mobil enhet
  2. registrera ett användarkonto och godkänna avtalet inklusive integritetspolicyn för tjänsten, och
  3. logga in på ditt användarkonto via appen.

Genom att registrera ett användarkonto bekräftar du att du accepterar avtalet och samtycker till att Kidsread behandlar dina personuppgifter i enlighet med Kidsreads integritetspolicy, se https://kidsread.se/privacy.

Du har möjlighet att få tillgång till tjänsten via ditt användarkonto på upp till fem mobila enheter inom samma hushåll om inget annat särskilt anges.

Information om vilka mobila enheter som tjänsten stöder från tid till annan publiceras löpande på https://kidsread.se. Du ansvarar själv för att din mobila enhet uppdateras med den programvara som krävs, från tid till annan, för att ta del av tjänsten.

Såvida inget annat särskilt anges är tjänsten endast tillgänglig för privat bruk och icke-kommersiell användning.

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Kidsread har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter. Lösenord ska vara hemligt och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Kidsread därom.

3. INGEN ÅNGERRÄTT

Genom att starta en prenumeration och acceptera detta avtal samtycker du uttryckligen till att du får omedelbar tillgång till tjänsten via ditt användarkonto vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom tjänsten levereras direkt. Du godkänner alltså att du inte har någon ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp tjänsten enligt nedan.

4. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNSTEN

Du kan när som helst säga upp din prenumeration via "Mitt Konto" på hemsidan. Om du säger upp din prenumeration får du tillgång till tjänsten till utgången av den prenumerationsperiod som du har betalt för. Efter utgången av aktuell prenumerationsperiod har du inte längre tillgång till tjänsten. Kidsread återbetalar alltså inte någon avgift för eventuell kvarvarande prenumerationsperiod, utan uppsägningen innebär att du har rätt att använda tjänsten till utgången av den prenumerationsperiod som du har betalt för.

Kidsread rekommenderar att uppsägning sker via "Mitt Konto" på hemsidan. Om du säger upp din prenumeration via hemsidan måste det ske senast innan midnatt den sista dagen på aktuell prenumerationsperiod, för att inte debitering ska ske och därmed prenumerationen ska gälla till och med nästa prenumerationsperiod. Uppsägning per telefon eller e-post kan ske senast kl. 16 vardagen före utgången av aktuell prenumerationsperiod för att prenumerationen inte ska förlängas ytterligare en prenumerationsperiod.

Kidsread har rätt att stänga av din tillgång till tjänsten vid brott mot avtalet, mot lag eller förordning.

Temporär avstängning från tjänsten kan även ske vid avsaknad av täckning för avgift p.g.a. omständigheter utanför Kidsreads kontroll. När avgiften betalats återaktiveras ditt användarkonto och du får åter tillgång till tjänsten.

5. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN, PRISET OCH AVTALET

Kidsread strävar hela tiden efter att förbättra tjänsten och förbehåller sig därför rätten att när som helst uppdatera och förändra tjänsten. Tjänsten uppdateras löpande med nya böcker, men det kan också hända att böcker utgår ur sortimentet. Kidsread är inte återbetalningsskyldigt för eventuella förändringar som inträder under förevarande prenumerationsperiod såvida inte förändringen är till väsentlig nackdel för användaren.

Kidsread har rätt att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande prenumerationsperioder på grund av förändringar eller höjda kostnader för att tillhandahålla tjänsten. Prisändringen kommuniceras till dig via appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnat vid registrering av ditt användarkonto. Du har då alltid rätt att säga upp din prenumeration och frånträda detta avtal till upphörande vid slutet av den prenumerationsperiod som du har betalt för. Du godkänner en sådan prisändring genom att godkänna det nya priset vid nästa inloggning eller vid fortsatt användning av tjänsten.

Från tid till annan kan Kidsread behöva göra ändringar i avtalet förutsatt att sådana ändringar är rimliga för dig med beaktande av dina samt Kidsreads intressen. Du kommer att aviseras vid väsentliga ändringar av avtalet. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid slutet av aktuell prenumerationsperiod om du inte accepterar ändringarna. Ändringar aviseras via appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt användarkonto. När du aviseras om ändringar kommer Kidsread också att påminna dig om din rätt att säga upp avtalet. Vid väsentliga förändringar i avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet i tjänsten, såsom text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i tjänsten, tillhör Kidsread, Kidsreads licensgivare eller leverantörer ("immateriella rättigheter"). De immateriella rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Om inte annat anges i upphovsrättslagen har du inte rätt att anpassa, förändra tjänsten, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet däri. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

Mjukvara som ingår i tjänsten och appen licensieras, och säljs inte, till dig. Genom tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Kidsread behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på din mobila enhet. Kidsread har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

Eventuell programvara från tredje part som ingår i tjänsten licensieras till dig antingen i enlighet med avtalet, eller i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. Du är skyldig att iaktta och följa villkoren för användning av sådan tredje parts programvara vid användning av tjänsten.

7. iOS-Appen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av appen i Apple iOS-baserade mobila enheter och som laddas ned via App Store ("Kidsreads iOS App").

  1. Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och Kidsread (inte med Apple Inc);
  2. Du åtar dig härmed att använda Kidsreads iOS-app enbart i enlighet med Apple Inc:s ("Apple") vid var tid gällande villkor för App Store.
  3. Kidsread, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Kidsreads iOS-app och tjänsten. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Kidsreads iOS-app eller detta avtal.
  4. Kidsread, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Kidsreads iOS-app eller ditt innehav och/eller användning av Kidsreads iOS-app i enlighet med detta avtal.
  5. Kidsread, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Kidsreads iOS-app och ditt innehav eller användning av Kidsreads iOS-app.

8. PERSONUPPGIFTER

Genom att du lämnar dina personuppgifter vid registrering av användarkontot och accepterar avtalet samt integritetspolicyn samtycker du till att Kidsread hanterar dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

9. TILLGÄNGLIGHET

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Kidsread kan inte garantera att användningen av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Kidsread kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Kidsread ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas Kidsread till last eller annars följer av tvingande lag.

11. ÖVERLÅTELSE

Kidsread har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

12. TVIST

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Vid en eventuell tvist med Kidsread har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns). Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

13. KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION

Kidsread AB
Högsbyvägen 3
352 74 Växjö
E-post: support@kidsread.se